1 2

 

2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij

 

Origineel

.

 

Inleiding

Onlangs heeft de Universiteit van Bradford informatie op hun website gepubliceerd over de vrijmetselarij.

Het gaat om informatie afkomstig van de Schotse Rite der Vrijmetselaren uit de Hermetische kluizen van de vrijmetselarij en onthult hun kennis en begrip van de Galactische Uitlijning in deze tijdperiode rond 2012 zoals we zullen aantonen in dit artikel.

Galactische Uitlijning

 

Galactische Uitlijning is de conjunctie van de zomer en winter zonnewende zon met de galactische equator die plaatsvindt rond 2012 (in de 2012 tijdzone van 1980-2016). Het is het begin van de 26.000 jarige precessie cyclus en het begin van een Nieuwe Tijd.

Galactische Uitlijning werd populair door de publicatie van ‘Maya Cosmogenesis’ van John Major Jenkins in 1998, maar was al 2 jaar daarvoor ontdekt door professor Sergey Smelyakov. Voor een gedetailleerde bespreking van dit onderwerp zie Spiegelbeeld nr 4 april 2007.

Vrijmetselaars aanwijzingen

 

We kunnen niet aannemen dat de Schotse Rite der Vrijmetselaren hun geheime kennis, die zij eeuwen bewaard hebben, zomaar prijsgeven. De onthulling op de website van de Universiteit van Bradford is waarschijnlijk het achterste puntje van hun tong aan informatie dat ze ooit naar buiten hebben gebracht over hun esoterische mysteries. Echter de deur is op een kier gezet en dat is voldoende om hem open te zwaaien en te onthullen wat er achter deze deur schuilgaat.

De informatie waarover we beschikken is het mysterieuze ‘Traceer bord’ (Zie de tekening in de kop van dit artikel) en de aanwijzingen die weggegeven zijn door de Schotse Rite der Vrijmetselaren op de website.
 
Bedenk dat de aard van de informatie die gegeven wordt door de Schotse Rite der Vrijmetselaren exoterisch van aard is. De verborgen esoterische of occulte betekenis van hun informatie wordt alleen onthuld aan de ingewijden van de Orde. Hoewel een vrijmetselaar symbool een duidelijke exoterische verschijning kan hebben, kan het ons afleiden van de veelvoudige bedoelde esoterische betekenis. Met andere woorden een exoterisch symbool kan één of meerdere esoterische betekenissen hebben.

 

Zonnewende en equinox zon

Als we het ‘Traceer bord’ onderwerpen aan een grondige bestudering, is het eerste dat onze aandacht trekt de windrichtingen die op de mozaïek rand staan.

Zonder twijfel is de gloeiende ster in het centrum van het ‘Traceer bord’ de zon. De punt in de cirkel die getoond wordt op de tafel aan de onderkant van de ladder is een representatie van de zon uit de oudheid alsook de hiëroglief voor Ra, de Egyptische zonnegod.

De gloeiende ster correspondeert met de equinox zon die rijst in het oosten en ondergaat in het westen.

De bovenkant van het bord is het oosten en de onderkant is het westen. De equinox zon ligt op de lijn die de kardinale richtingen van het oosten en het westen met elkaar verbindt.

De Schotse Rite der Vrijmetselaren geven de aanwijzing dat ‘de grote parallelle lijnen de zon tussen het noorden en het zuiden houdt’. Deze lijnen zijn dus de Kreeftskeerkring (noorden) en de Steenbokskeerkring (zuiden).

Gegeven deze aanwijzingen, leidt het geen twijfel dat de zon links en rechts de zonnewende zonnen voorstellen!

De linker zon is de zomer zonnewende zon die rijst in het noordoosten en onder gaat in het noordwesten gedurende de zomer zonnewende. Deze zon verschijnt in de noordoostelijke regio van het ‘Traceer bord’.

De rechter zon is de winter zonnewende zon die rijst in het zuidoosten en onder gaat in het zuidwesten gedurende de winter zonnewende. Deze zon verschijnt in de zuidoostelijke regio van het ‘Traceer bord’.

De centrale zon de gloeiende ster heeft nog een zeer belangrijke andere betekenis; het stelt de zon voor op de galactische equator. Dit zal ik hieronder toelichten.

In een Platonisch jaar (een volledige precessie cyclus van 26.000 jaar) vinden vier conjuncties plaats van de zon met de galactische equator (Galactische Uitlijning). De plaats waar deze conjuncties plaatsvinden, is als volgt:
De ecliptica kruist de Melkweg op twee plaatsen; vlakbij de donkere kloof tussen de sterrenbeelden Schorpioen en Boogschutter en tussen Stier and Tweelingen vlakbij de Pleiaden.

In onze tegenwoordige tijd lijnt de zon uit met de donkere kloof vlakbij het galactische centrum op de winterzonnewende. Tevens lijnt de zon uit tijdens de zomerzonnewende met de kruising van de ecliptica en de Melkweg tussen Stier en Tweelingen. De zon verblijft nu vlakbij de Pleiaden en het Galactische anti-centrum.

Wanneer we het ‘Traceer bord’nauwkeurig bekijken dan valt op dat de linker zon afgebeeld staat in een donkere zone. Deze donkere zone stelt de donkere kloof van de Melkweg voor. Wanneer we naar de rechter zon kijken dan zien we zeven sterren afgebeeld bij deze zon. De zeven sterren stellen de sterren van de Pleiaden voor. Er is echter één ding wat niet helemaal klopt. De zomer zonnewende zon (linker zon) bevindt zich in de donkere kloof, terwijl de winter zonnewende zon vlakbij de Pleiaden staat.

Dit is de omgekeerde situatie van de huidige Galactische Uitlijning die plaatsvindt gedurende de 2012 tijdszone!

Hoewel het ‘Traceer Bord’ het idee overbrengt van Galactische Uitlijning refereert het feitelijk naar de Galactische Uitlijning die plaatsvond een halve precessie cyclus geleden (ongeveer 13.000 jaar geleden). Dit is de tijd die door vele onderzoekers geassocieerd is met de tijd van de Egyptische Zep Tepi (Eerste Tijd), de Zondvloed en de vernietiging van Atlantis.

 

Astrologie en de bijbel

Om het ‘Traceer bord’ verder te kunnen doorgronden moeten we weten dat de bijbel teksten bevat die een allegorie vormen voor de esoterische astrologische betekenis die ze verhult. We kunnen het ‘Traceer bord’ alleen dan begrijpen indien we de mogelijkheid accepteren dat bijbelse verwijzingen die gegeven zijn door de Schotse Rite der Vrijmetselaren in feite astronomische hints zijn. (Het valt buiten het bereik van dit artikel om de bewering dat de bijbel astrologische informatie bevat aan te tonen).

Laten we de aanwijzingen van de vrijmetselaars die ze nagelaten hebben en het ‘Traceer bord’ eens bezien in hun astrologische context.

Jakob’s ladder

De Jakob’s ladder die voorkomt op het ‘Traceer bord’ reikt tot in de hemel. Jakob was de kleinzoon van Abraham en Sara, de zoon van Izaäk en Rebekka. Jakob’s twaalf zonen waren de voorvaderen van de twaalf stammen van Israël. De twaalf stammen van Israël is een verwijzing naar de twaalf huizen van de dierenriem, net zoals de twaalf apostelen van Jezus. De reden waarom Leonardo Da Vinci in zijn schilderij van het Laatste Avondmaal de apostelen afbeeldt in vier groepen van drie heeft te maken met het feit dat de dierenriem uit vier seizoenen bestaat.

.
Leonardo Da Vinci, Laatste Avondmaal met vier groepen apostelen

Overigens, let op er staat geen kelk op de tafel!

Jakob droomde over de Melkweg als zijnde een ladder met engelen die deze ladder op en neer gingen. De stijgende en dalende engelen zijn een verwijzing naar de bewegende sterren aan de hemel.

12 En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.
(Genesis 28:12)


.
Staande Melkweg in de zomer

Gedurende de zomertijd staat de Melkweg overeind aan de horizon en vormt zo een ‘trap naar de Hemel’ ofwel een Jakob’s ladder. Het idee om de Melkweg als een trap of een ladder weer te geven die naar de Hemel reikt is een algemeen thema dat stamt uit de oudheid. Dit idee kwam tot uitdrukking in een touw, een boom (Wereld boom) of ladder die naar de Hemel reikte. De Maya’s noemde de Melkweg de Wakah Chan ‘de verheven hemel’ en werd afgebeeld als de Wereldboom.

Op de website spreken de Schotse Rite der Vrijmetselaren van het ‘Boek der Heilige Wet’. Dit boek ligt op de tafel van de cirkel met de punt (zon) die de Jakob’s ladder ondersteunt. Het Boek der Heilige Wet is een verwijzing naar het religieuze boek, de bijbel met de ‘winkelhaak en passer’ symbolen van de vrijmetselarij.

Naar mijn mening zegt deze uitspraak dat de zon (cirkel en punt) de Melkweg ondersteunt (Jakob’s ladder) en dat deze kennis te vinden is in het ‘Boek der Heilige Wet’ de bijbel die rust tussen de zon (cirkel en punt) en de Melkweg (Jakob’s ladder).

Met andere woorden men spreekt hier over de zon op de Melkweg (Galactische Uitlijning, en deze informatie zou terug te vinden zijn in de bijbel...

 

Mozes

 
De Schotse Rite der Vrijmetselaren geven de volgende aanwijzing weg; ‘een punt in een cirkel waarin een vrijmetselaar zich niet kan vergissen; deze cirkel ligt ingesloten tussen het noorden en het zuiden door twee grote parallelle lijnen, deze ene stelt Mozes voor, de andere Koning Salomo. Zoals hierboven is uitgelegd, is dit een verwijzing naar de zonnewende zon. Dus volgens de vrijmetselaren, dienen we Mozes gelijk te stellen aan de zonnewende zon.

Dit levert een nieuwe aanwijzing op:

In het boek Exodus wordt een wolkkolom genoemd die Mozes overdag vergezelde op zijn reis door de woestijn en een vuurkolom die hem ’s nachts begeleide.

21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht.
22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks
 (Exodus 13:21-22)

De wolkkolom en de vuurkolom zijn metaforen voor de Melkweg:

.
Vuurkolom voorstelling van de Melkweg gedurende de nacht.

Zie hoe de drie pilaren van het ‘Traceer bord’ omgeven zijn door wolken! De horizontale architraven verdwijnen in de wolken. Opvallend is dat er drie pilaren zijn en drie wolken, maar dit zijn geen gewone wolken omdat het allen verticale wolken zijn, het zijn pilaren van wolken wat zeer ongewoon is! Het feit dat alle drie de pilaren in de mist van deze wolken gehuld zijn benadrukt de relatie tussen de wolken en de pilaren. Dit zijn sterke aanwijzingen dat de pilaren de Melkweg voorstellen; de wolkkolom.

De astronomische betekenis van Mozes (die de zon voorstelt) wordt onthuld wanneer hij de berg Sinaï bestijgt op weg om de Tien Geboden van God te ontvangen. De wolk in de volgende bijbeltekst verwijst naar de Melkweg.

9 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had den HEERE de woorden des volks verkondigd.
(Exodus 19:9)

18 En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig nachten.
(Exodus 24:18)

Mozes (de zonnewende zon) verbleef dus in de wolk (Melkweg) wat een metafoor is voor een Galactische Uitlijning.  Een ander interessant punt is het feit dat Mozes voor 40 dagen en 40 nachten in de wolk verbleef. Professor Sergey Smelyakov heeft berekend dat de Grote Galactische Conjunctie precies 39 jaar duurt! Dit is de tijd dat de zon op de Melkweg verblijft gedurende zonnewenden of equinoxen. Dus het bijbelse verhaal over de duur (waarbij jaren als dagen worden voorgesteld) van de Galactische Uitlijning komt zeer dicht in de buurt van de berekeningen die gemaakt zijn door professor Sergey Smelyakov.

Koning Salomo

 

Koning Salomo is erg belangrijk voor de Schotse Rite der Vrijmetselaren. De kennis die zij hebben opgedaan en de geheimen die ze bewaard hebben zijn afkomstig van de tempel van Salomo in Jeruzalem.

Koning Salomo bouwde de tempel in Jeruzalem die het onderdak werd voor de Ark des Verbonds. De Ark des Verbonds bevatte de Tien Geboden die Mozes meenam van de berg Sinaï .

Als de ontmoeting van Mozes met God op de berg Sinaï de Galactische Uitlijning weergeeft, dan moet de Ark des Verbonds de container zijn die deze heilige kennis bevat.

Toen de Tempeliers op hun kruistochten naar Jeruzalem de resten vonden van de vernietigde tempel van Jeruzalem (tempel van Salomo), ontdekte ze de ‘Heilige Graal’. De Heilige Graal is geen voorwerp, de kelk van het Laatste Avondmaal, maar zeer waarschijnlijk ‘een geheim’ dat de werkelijke afkomst van het christendom onthult en haar fundering op heidense tradities, astrologie en de Babylonische - Egyptische wortels. Leonardo Da Vinci was een vrijmetselaar die dit begreep en dit is dan ook de reden dat hij de kelk wegliet in zijn schilderij van het Laatste Avondmaal.

Wanneer we naar het ‘Traceer bord’ kijken dan zien we een hand te voorschijn komen van onder de gloeiende ster op de Melkweg. De hand reikt naar de kelk. Het is het vrijmetselaars symbool voor de ‘Heilige Graal’. Omdat het ‘Traceer bord’ kennis onthult over de Galactische Uitlijning het ik het vermoeden dat deze informatie onderdeel uitmaakt van de kennis die de Tempeliers op hun reizen naar het Heilige Land opgedaan hebben. Deze kennis is onderdeel van de Heilige Graal die doorgegeven werd aan de Schotse Rite der Vrijmetselaren.
 
Onder de kelk (Heilige Graal symbool) zien we een anker, een sleutel en een kruis. De sleutel stelt de toegang voor tot de geheime kennis, de Heilige Graal die de kerk heeft trachten te verbergen. De sporen van de heidense wortels zijn door de Katholieke Kerk stelselmatig vernietigd tijdens het eerst concilie van Nicea in 325 n.Chr.

Het kruis stelt het hemelse kruis voor dat gevormd wordt door de kruising van de ecliptica en de Melkweg. Dit is de oorsprong van het kruis symbool dat veel ouder is dan het christendom zelf die het adopteerde als het symbool van de wederopstanding van Christus.

Het anker in het ‘Traceer bordstaat symbool voor het ankerpunt en de oorsprong van de precessie cyclus, de huidige Grote Galactische Conjunctie (Galactische Uitlijning 2012).

De mysteriën van de Tempeliers en de redenen waarom ze zoveel rijkdom verzameld hebben na hun terugkeer uit het Heilige Land zou wel eens verklaard kunnen worden uit het feit dat ze de Kerk afperste omdat ze overtuigend bewijs gevonden hadden over de heidense afkomst van het Christendom.

Onderzoek heeft aangetoond dat Christus niet de eerste Verlosser is die geboren is uit een maagdelijke moeder en die gestorven is aan het kruis. Als voorbeeld nemen we de Egyptische zonnegod Horus die geboren is uit de maagdelijke moeder Isis op 25 december, 4 dagen nadat de zonnegod (Horus) gestorven was op de winter zonnewende dag aan het kruis van de zodiak. De winter zonnewende is de laagste stand van de zon aan de hemel en werd met de dood van de zon geassocieerd. De zon herrees uit de dood en werd vier dagen later wedergeboren toen de zon weer begon te rijzen in de winterhemel. De overeenkomsten tussen de Zon van God (zonnegod) en het leven van de Zoon van God (Jezus Christus) zijn opmerkelijk.

De vermoedelijke afpersing van de Kerk door de Tempeliers en de schuld van koning Philips IV aan de Tempeliers werden een keerpunt toen de koning paus Clement de Vijfde overhaalde om in te grijpen om de Tempeliers te stoppen. Op vrijdag 13 oktober 1307 liet koning Philips IV leden van de Orde arresteren, martelen en verbranden op de brandstapel.

Omdat veel Tempeliers lucht hadden gekregen van het verraad van de Franse koning, vluchten ze naar de haven van La Rochelle om daar vandaan met hun schepen naar Schotland te zeilen. Aan boord bevonden zich in alle vermoedelijk hun schatten en de Ark des Verbonds.

Hun rijkdommen en schatten inclusief de Ark des Verbonds zijn vermoedelijk begraven in Rosslyn Chapel in Schotland vlakbij Edinburgh. Rosslyn Chapel werd gebouwd volgens het grondplan van Salomo’s tempel en het tabernakel van Mozes. Sommigen menen zelfs dat het een replica is van de tempel van Salomo.

Het herbouwen van de tempel van Salomo in Jeruzalem is verbonden met de profetieën van het ‘Nieuwe Jeruzalem’, de stad van de Openbaring, het bijbelse Einde der Tijden, de wederkomst van Christus, het einde van de Maya vierde zon, het einde van de Hopi vierde wereld, de Apocalyps (wat openbaring betekent), het einde van de grote cyclus (Platonisch jaar) en de huidige Grote Galactische Conjunctie ofwel Galactische Uitlijning 2012.

Ik ben van mening dat het bij deze eindtijd voorspellingen om dezelfde gebeurtenis gaat!

.

De koninklijke verheven religieuze en militaire orde
van de Vrijmetselaar Tempeliers van Engeland en Wales

.
Schotse Rite der Vrijmetselarij

De komst van de Tempeliers in Schotland was het begin van de Schotse vrijmetselarij en de vorming van de Loges van de Schotse Rite der Vrijmetselarij (Scottish Rite of Freemasonry) evenals de Loges van de Vrijmetselaar Tempeliers van Engeland en Wales (Masonic Knights Templars of England and Wales).

Is het dan een verassing dat de openbaringen van de Schotse Rite der Vrijmetselaren gepubliceerd zijn op een website van een Britse universiteit?
Zeker niet! Wat verrassend is dat ze naar buiten komen met deze informatie nu we op weg zijn naar 2012!

De ingewijden en hoeders van de diepste geheimen van de Einde der Tijden profetieën, zoals de Maya en de Hopi en nu ook de Schotse Rite der Vrijmetselaren, komen nu allen naar buiten in deze bijzondere tijd om hun boodschap aan de wereld te verkondigen. Het lijkt erop of de Apocalyps ofwel de tijd van Openbaring nabij is.

Website: www.soulsofdistortion.nl

Website van de universiteit van Bradford.
www.brad.ac.uk/webofhiram/?section=lectures_craft&page=1Lec.html

Traceerbord:

www.brad.ac.uk/webofhiram/?section=lectures_craft&page=1Lec.html#tracingboard

 

Dit artikel verscheen in Spiegelbeeld 16e jaargang nr 1. januari 2008

Spiegelbeeld april 2007

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl