Proloog

 

Driehonderd jaar geleden nam de Franse filosoof René Descartes (1596-1650) de vrijheid om de wereld onder te verdelen in twee domeinen, een materieel domein en een spiritueel domein. Het spirituele domein werd het onderwerp van de religie en het materiële domein werd toegekend aan de wetenschap. Het was de start van een onafhankelijke reis van een wetenschappelijke gemeenschap van geleerden die zichzelf bevrijdden van de tot dan toe dogmatische vastgestelde wetenschappelijke feiten zoals die gedicteerd werden door de christelijke kerk met de Bijbel in de hand als de enige bron van de heilige waarheid.

Driehonderd jaar nadat Descartes de segregatie tussen wetenschap en religie introduceerde, lijkt de cirkel echter weer rond te zijn; in een kleine maar groeiende wetenschappelijke gemeenschap heeft de wetenschap het domein van de spiritualiteit wederom betreden. De brug tussen wetenschap en spiritualiteit is al overgestoken!
 
Toen de kwantumfysica in de 20e eeuw niet langer kon uitsluiten dat het menselijke bewustzijn invloed heeft op de fysieke realiteit in het subatomaire domein, begonnen wetenschappers dingen te ontdekken over onze werkelijkheid die de leerstellingen van esoterische leerscholen leken te bevestigen. Esoterische leringen zijn bewaard gebleven in spirituele tradities zoals de oude vedische geschriften, de joodse kabbala en in geheime gnostische kringen en de vrijmetselarij, waarvan de laatste groep veel beroemde leiders en wetenschappers in haar midden kende.
(1)

De dingen die u op het punt staat te gaan lezen, zijn de ontdekkingen van veel gezaghebbende wetenschappers uit verschillende vakgebieden, waaronder gevierde professoren van beroemde universiteiten. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat de revolutionaire wetenschappelijke ontdekkingen die gedaan zijn in de laatste decennia van de 20e eeuw, waarvan overigens maar een fractie besproken zal worden in dit boek, uiteindelijk onze huidige wetenschappelijke paradigma’s zullen veranderen en daarmee onze samenleving.

Veranderingen zullen waarschijnlijk niet snel gaan omdat onze wetenschap net zo dogmatisch is geworden als de religieuze wortels waaruit ze is ontstaan. In de toenemende vaart van onze evolutie zullen sociale veranderingen echter veel sneller gaan dan driehonderd jaar geleden in de tijd van Descartes. De Cartesiaanse materialistische wereldvisie, het blinde geloof dat er enkel en alleen een materiële oorzaak voor alles in het universum bestaat, is de erfenis van de wetenschap die ons Westers idee over de werkelijkheid honderden jaren gedomineerd heeft. Ik geloof echter dat ons huidige wereldbeeld uiteindelijk zal worden vervangen door een nieuwe visie, die zich aan het vormen is in een kleine kring van wetenschappelijke pioniers.

Deze nieuwe wetenschappelijke visie komt in een tijd waarin we wanhopig op zoek zijn naar nieuwe antwoorden om de problemen waar we voor staan te baas te blijven. De mensheid is op een kruispunt aangekomen. Als we de reis op de bestaande weg vervolgen, overleven we mogelijk het einde van de 21e eeuw niet. We staan voor immense ecologische problemen en de klimaatveranderingen die zo overduidelijk merkbaar zijn geworden, zijn al onomkeerbaar. Er heerst onrust in iedere uithoek van de wereld en de trend lijkt te zijn dat dit geweld almaar toeneemt en extremer wordt naarmate de jaren verstrijken. Wereldculturen zijn verdeeld geraakt, polarisaties tussen botsende religies neigen ertoe om groepen in onze samenleving te radicaliseren. De dreiging van terrorisme is een reëel gevaar voor de stabiliteit van de wereld. We zijn prima in staat om onszelf te vernietigen als we niet een andere koers gaan varen. Wereldwijd neemt dan ook de druk toe om radicale wijzigingen door te voeren en de koers te verleggen. Maar is er nog hoop voor de mensheid?

Op het eerste gezicht lijkt het idee belachelijk, gegeven de hierboven geschetste situatie, maar spirituele bronnen menen dat Gaia, Moeder Aarde, op dit moment een transformatieproces ondergaat nu ze zich verplaatst van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk om daarmee een 75.000 jaar oude evolutiecyclus af te ronden. Alle grote wereldreligies kennen een eindtijd-profetie en we hebben veel profeten gekend die deze verkondigd hebben zoals Jezus Christus, Mohammed, Nostradamus en Edgar Cayce, om er enkele te noemen. De transfor-matie die de aarde zou ondergaan kent veel namen zoals de ‘wederkomst van Christus’,  de komst van het ‘nieuwe Jeruzalem’ en ‘Hemelvaart’.

Onze huidige tijd kenmerkt veel van de tekenen van deze profetieën; zou het kunnen zijn dat we ons al temidden van deze transformerende veranderingen bevinden? Veel new age-onderzoekers geloven dat dit inderdaad het geval is. De transformatie op aarde zou zogenaamd gestart zijn ergens in de tachtiger jaren van de vorige eeuw en eindigen rond 2012.

Toen ik het eerst over deze beweringen hoorde, wees ik ze resoluut van de hand, dat zult u waarschijnlijk ook doen als dit boek het eerste is dat u leest over dit onderwerp.

Na het lezen en bestuderen van heel veel materiaal dat deze beweringen onderbouwt, heb ik veel van mijn scepsis verloren en ben ik gaan geloven dat we inderdaad in een heel bijzondere tijd leven. Het onderwerp zelf resoneert met mijn hele wezen. Zolang ik me kan herinneren heb ik altijd het gevoel gehad dat zaken zo anders zouden kunnen zijn in deze wereld en het heeft me er uiteindelijk toe gebracht dit boek te schrijven. Het is mijn kleine bijdrage aan een betere wereld door deze informatie met u te delen in een wereld die het zo nodig heeft in deze moeilijke tijden.

Dit boek gaat niet over ‘het einde van de wereld’, de ‘Apocalyps’, integendeel, het gaat over het einde van de wereld zoals u en ik die vandaag de dag kennen en de geboorte van een geheel nieuwe, betere wereld.

Het grootste gedeelte van dit boek is gebaseerd op gezonde wetenschappelijke ‘bewijzen’ die de bovenstaande beweringen kunnen bevestigen, het is niet gebaseerd op populaire metafysische ideeën uit de new age-beweging. Ik zal echter in het laatste hoofdstuk enkele minder orthodoxe bronnen, zoals het werk van de ‘Law of One’  bespreken, dat u mogelijk niet zal aanspreken. Ik heb deze bron echter toegevoegd omdat het voor velen zeer overtuigend kan zijn.

Ik nodig u uit uw eigen intuïtie te gebruiken wanneer u zich het materiaal eigen maakt dat in dit boek wordt besproken. Vele zaken die u in dit boek zult tegen-komen worden niet gemakkelijk geaccepteerd door ons materialistische  gehersenspoelde verstand. In onze Westers geciviliseerde wereld zijn we gaan vertrouwen of wetenschappelijke feiten (linkerhersenhelft - mannelijke logica), waar in het Oosten gezegd wordt dat iets pas waar is wanneer het persoonlijk ervaren is (rechterhersenhelft - vrouwelijke intuïtie). Ik nodig u uit om beide helften te gebruiken en te ontdekken wat voor u waar is.

Ik kan me goed voorstellen dat u erg sceptisch bent over het onderwerp van dit boek en de onderwerpen die u zult gaan lezen. Scepsis is een gezond mechanis-me wanneer u nieuwe concepten evalueert. Ik wil u echter de suggestie meegeven dat scepsis door het ego ook gebruikt kan worden als een verdedi-gingsmechanisme om uzelf te beschermen om het vooral niet bij het foute eind te hebben. Door sceptisch te zijn accepteren we de wereld zoals zij is, het is een veilige haven, een status quo. Indien we geen nieuwe overtuigingen toelaten, kunnen we ook niet geraakt worden in de kern van ons wezen en kunnen we alles bij het oude laten. Sceptici verkeren in goed gezelschap omdat ze behoren tot de meerderheid. Scepsis kan echter ook een belemmering vormen die ons weerhoudt om te leren. Het vergt moed om uzelf toe te staan de nieuwe concepten uit dit boek te overpeinzen. In dit opzicht is dit boek geen gemakkelijk leesbaar boek en het vraagt van u dat u openstaat voor nieuwe gedachten.

Het overgrote deel van het materiaal uit dit boek is geïnspireerd en gebaseerd op het werk van David Wilcock. We zullen hem nog bespreken wanneer we vorderen in dit boek. Ik denk dat David Wilcock een belangrijke rol speelt in het uitdragen van een nieuw wetenschappelijk bewustzijn, een globale bewustzijnsverandering, want hij is veel meer dan weer een nieuwe wetenschapper, we zullen dit later openbaren! Hij heeft drie belangrijke boeken geschreven die vrij te downloaden zijn van zijn website www.divinecosmos.com. Zijn werk krijgt steeds meer erkenning in wetenschappelijke kringen.

Dit boek zal ook ingaan op de profetieën van Edgar Cayce (1877 - 1945), de laatste grote profeet van de vorige eeuw die zo accuraat de ‘wereldveranderin-gen’ voorspeld heeft waarvan ik geloof dat deze zich op dit moment voordoen.
 
Ik hoop dat dit boek wat licht zal brengen in een wereld die het zo nodig heeft. Persoonlijk ben ik gaan geloven dat we een zonnige toekomst voor ons hebben liggen, het enige dat we nodig hebben, is ons vertrouwen deze toekomst te scheppen.

Verder hoop ik dat dit boek een vonk van verwondering en nieuwsgierigheid in u zal aanwakkeren zodat u zelf op zoek zult gaan naar de waarheid!

 

 

Vorige         Volgende


Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl