Epiloog

 


Wanneer we vandaag de dag om ons heen kijken, zien we een groeiende tendens op het gebied van egoïsme en individualisme dat het gevolg is van ons collectief geloof in Darwin’s strategie van de ‘overleving van de sterkste’, hetgeen uiteindelijk het synoniem geworden is voor kapitalisme. Gebrek aan moraliteit en verlies aan spiritualiteit heeft menig religie richting conservatisme gedreven. Moslimfanatici hebben zelfs het pad van het terrorisme gekozen als een rechtvaardige manier om de ongelovigen te onderwerpen. De sociale verschillen in de wereld zijn toegenomen als gevolg van onze hebzucht, de rijken worden rijker en de armer worden armer. De mensheid lijkt meer verdeeld dan ooit tevoren.

Christenen over de hele wereld geloven dat Christus op een dag zal terugkeren naar de aarde, om de macht en glorie van God te herstellen, zoals hij beloofd heeft. Velen geloven dat de wederkomst van Christus nabij is. Voor zijn terugkeer zullen de ware christenen opgenomen worden tijdens de ‘Opname’ waar Jezus de gelovigen zal redden van het Armageddon en ze mee zal voeren naar de Hemel. De rest van ons zondaren zal achterblijven en moet de Dag des Oordeels afwachten. Ook moslimfundamentalisten geloven dat Armageddon zich snel zal aandienen.

Het geloof in de wraak van God heeft beide religies gedreven naar een blind geloof in hun eigen rechtschapenheid. George Bush, president van de Verenigde Staten van Amerika, is veranderd in een christelijke fundamentalist nadat zijn geloof hem gered had van de drank en hij voert nu een heroïsche kruistocht om alle kwaad uit de wereld te bannen. Zijn missie is de vestiging van een nieuwe wereldorde. Hij heeft simpelweg de wereld in twee secties verdeeld, een goede en een slechte, gescheiden door zijn ‘as van het kwaad’! Hij vecht zijn eigen heilige oorlog, zijn eigen jihad met de zegen van God om de schurken te doden. God bless America! De schurken zijn Bin Laden en zijn islamitische volgelingen die dezelfde heilige oorlog uitvechten met dezelfde intentie, zegen en toestemming van hun God. Beide kampen claimen dat Gods wraak aan hun zijde is. Hoe ironisch!
 
De polarisatie tussen de botsende religies in de politieke arena heeft geleid tot dezelfde ‘hullie’ en ‘zullie’ tegenstellingen door alle lagen van onze samenleving heen. Mensen zijn bang geworden en het is deze angst die George Bush een tweede termijn bezorgd heeft.

Tegelijkertijdwordt, ver weg van de massa, een nieuwe bewustwording geboren in de mensheid, de realisatie dat er alleen maar Eenheid bestaat in het universum. We zijn allen kinderen van dat Ene universele bewustzijn. Deze bewustwording lijkt te komen op het juiste moment en op de juiste plaats. We zijn spiritueel beroofd van een universele wijsheid! Alle polarisaties in deze wereld stammen af van ons onvermogen om de eenheid te zien die ons allen verbindt! De oorzaak van onze polarisaties is onze oordelende aard om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Oordeel is het instrument dat gebruikt wordt door het ego om het geloof in een individueel Zelf te ondersteunen. Wanneer ik over jou oordeel, druk ik feitelijk uit dat ik anders ben dan jij, dat ik beter ben en dat ik nooit zou doen wat jij doet. Oordeel is daarom afscheiding in actie!

De mensheid heeft hard een spirituele wijsheid nodig die verenigt in plaats van verdeelt, omdat afscheiding de basis is van alle conflicten. Zonder, vrees ik, is er geen hoop voor de mensheid, omdat we perfect in staat zijn om onszelf te vernietigen. Velen hebben hun toevlucht gezocht tot de politiek en menen dat alle problemen een politiek antwoord vereisen. Laat je niet voor de gek houden want politiek betekent oordelen met een hoofdletter O. Politiek zal nooit verenigen.

Wetenschap is een surrogaat voor Westerse religie geworden. We baseren onze wereldse zienswijzen voornamelijk op wat de wetenschap ons vertelt. De tijd is hier en nu dat de wetenschap zelf een revolutie ondergaat en ons in een nieuwe richting wijst, een samengaan met Oosterse spiritualiteit! De wetenschap begint te ontdekken dat de ultieme realiteit van het universum Eenheid is. Het vertelt ons ook dat ons menselijk bewustzijn een heus effect heeft op de fysieke realiteit buiten ons en dat we geen passanten zijn in een objectieve werkelijkheid, maar dat we er de actieve medescheppers van zijn! Het maakt ons tot medescheppers met God! We hebben het vermogen om onze bestemming zowel individueel als collectief vorm te geven! Wat we geloven wordt uiteindelijk onze werkelijkheid!

Deze openbaringen van de wetenschap plaatsen de woorden van Jezus en de Bijbel in een heel nieuw perspectief. De evangeliën werden opzettelijke ingeperkt en veranderd in dogma’s tijdens het Concilie van Nicea in 325 n.Chr. om de macht van de Katholieke Kerk te vestigen. Zoals de dertien teruggevonden Nag Hammadi geschriften die in 1945 werden gevonden in Egypte ons laten zien, zijn bijvoorbeeld het evangelie van Thomas, het evangelie van Filippus en de Getuigenis der Waarheid opzettelijk uit onze versie van de Bijbel weggelaten. Waarom? Omdat ze eenvoudigweg te veel esoterische kennis openbaarden! Op hetzelfde moment werden we beroofd van antieke wetenschappelijke kennis waarvan de oorsprong te herleiden is naar de Egyptenaren en die haar wortels heeft in de Atlantische cultuur.

Maar laat ons nu eens dezelfde woorden herlezen uit de Bijbel waar Jezus spreekt van de Eenheid met de Vader van zichzelf en de mensheid:

Johannes 17: 22 - 23 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Of om het met de woorden van Neale Donald Walsch te zeggen, auteur van de serie boeken ‘Gesprekken met God’:

Eén van de ernstigste misvattingen is het idee dat God onbereikbaar is, dat God van ons is afgescheiden. Deze scheidende manier van denken heeft ons vervreemd van onszelf en van de schepping. Het heeft ook geleid tot een scheidende economie en een scheidende politiek, een scheidende sociologie en scheidende religie. Mijn boodschap leert dat we allen één zijn, dat er geen onderscheid is tussen ons en God, tussen ons en het leven, of tussen ons en elkaar”.

(1)

De esoterische leer heeft ons altijd verteld dat wat we buiten onszelf zien een spiegel is van ons eigen geloof en overtuigingen. Indien we geloven dat de wereld hard, slecht en lelijk is en dat we moeten vechten en competitie leveren om te overleven, dan zal die overtuiging gereflecteerd worden in ons dagelijks leven. Indien we echter geloven dat de wereld vredig is en dat we alleen aardige mensen op ons pad zullen treffen, dan zullen we dit geloof uitstralen en liefdevolle vriendelijke mensen aantrekken op ons pad! Christenen hebben een ander manier om dit te zeggen ‘wat je zaait zul je oogsten’.

Galaten 6:7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens    zaait, dat zal hij ook maaien.

We zijn op een punt gekomen in onze evolutie waar we de betekenis van deze woorden op een geheel nieuwe manier kunnen gaan begrijpen.

Ik ben gaan geloven dat de mensheid een groot potentieel heeft dat op het punt staat bevrijd te worden in een ontwaken dat wereldwijd plaatsvindt. Het menselijk collectieve bewustzijn stijgt naar haar werkelijke goddelijk potentieel. De vervormingen waar Ra over sprak hebben te maken met onze eigen misvattingen, ons sterke geloof en overtuiging dat we maar arme zwakke zondige individuen zijn die passief overgeleverd zijn aan een wereld buiten ons waar we geen controle over hebben. Deze vervormingen hebben ons angstig en wanhopig gemaakt.

In zijn boek “Het Jesaja effect” legt Greg Braden een nieuwe vorm van bidden uit die hij afgeleid heeft uit de Dode Zee-rollen die gevonden zijn in de Qumramvallei, in het bijzonder het geschrift van de profeet Jesaja. Hij ontdekte dat de Essenen, die de bloedlijn vormen van zowel Jesaja als Jezus, iets probeerden te onderwijzen over bidden dat geheel nieuw was. Jesaja schrijft in zijn geschriften dat we in een gebed niets moeten vragen aan God, maar in plaats daarvan moeten we geloven en er naar handelen als ware het gebed al verhoord! Greg Braiden legt verder uit dat we een sterk vertrouwen moeten hebben in de uitkomst van wat we wensen in ons gebed en dit intensief moeten proberen te visualiseren, voelen, zien en horen met zo veel mogelijk gebruik van onze zintuigen. De truc bestaat erin te geloven dat onze gebeden al verhoord zijn om er nadien nooit meer over te twijfelen. Dat is wanneer we gaan leven naar onze ware goddelijke kracht. In zijn boek vergelijkt Greg Braden de wijsheid van de Essenen met de moderne hedendaagse kwantumwetenschap en concludeert dat de wijsheid van de Essenen niet gebaseerd is op een heidens geloof maar ondersteund wordt door inzichten van de kwantumwetenschap.
(2)

Dezelfde boodschap van Jesaja komt ook van Jezus af wanneer hij ons vertelt dat we gefaald hebben om op de juiste manier te vragen:

Johannes 16:23-24 En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

De meeste mensen sturen een verzoekje uit naar God en hopen dat het beantwoord zal worden in plaats van hun eigen krachten te kennen en te weten wie ze in werkelijkheid zijn! De truc is niet om het te vragen en te wachten tot het gegeven wordt, maar te weten dat het gegeven is nog voordat u zelfs gevraagd heeft! U heeft de controle, want u bent één met de Schepper!

Jezus vertelde ons dat zijn macht om wonderen te verrichten niet alleen Hem toebehoorde maar dat deze zal ontwaken in een ieder van ons:

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u lieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

Zou het kunnen zijn dat de wederkomst van Christus niet gaat over de fysieke terugkeer van de historische persoon Jezus van Nazareth, maar over het ontwaken van het Christusbewustzijn in eenieder van ons, een mondiaal ontwaken?

Er zijn nieuwe spirituele werken op aarde die in de laatste twee decennia aan ons doorgegeven zijn waarvan ik geloof dat ze dezelfde zaken proberen uit te leggen die Jezus de mensheid probeerde te leren, maar die verkeerd geïnterpreteerd werden door onze religies. Na 2.000 jaar wordt de boodschap van Jezus in een nieuw perspectief gebracht dat heden ten dage beter te accepteren is dan 2.000 jaar geleden. We hebben nu immers een wetenschappelijk raamwerk dat ons in staat stelt om deze woorden te begrijpen zonder de boodschapper te kruisigen!

Het boek ‘Een Cursus in Wonderen’ werd in 1975 gechanneld door Dr. Helen Schucman via een innerlijke stem. Volgens Schucman maakte de innerlijke stem zich kenbaar als de historische Jezus van Nazareth. Er zijn al miljoenen kopieën van deze leer verkocht in veel talen over de hele wereld. Deze leer is non-dualistisch en vertelt ons dat God en de mens één zijn. Het benadrukt het belang van vergeving en onderwijst dat zonde en oordeel trucs zijn die gebruikt worden door het ego om het geloof in de afscheiding te handhaven. ‘A Course in Miracles’ onderwijst dat Jezus niet aan het kruis gestorven is voor onze zonden, maar dat zijn kruisiging bedoeld was om te demonstreren dat we ons zelf kruisigen en dat de herrijzenis beschikbaar is voor ons allen. Samengevat kan gezegd worden dat ‘A Course in Miracles’ geen nieuwe religie is, maar een individuele cursus met als doel om de geloofsovertuiging zodanig te veranderen dat elk vals geloof in een afgescheiden ego, de tendens om te oordelen en het sterke geloof in zonde, ongedaan gemaakt worden.
(3)

Rond dezelfde tijd werd een andere leer gechanneld, genaamd de ‘Law of Attraction’ door Esther Hicks die een bron, ‘Abraham’ genaamd, channelde. The ‘Law of Attraction’ begint erg populair te worden bij een aantal persoonlijke ontwikkelingstrainers. De meesten zijn waarschijnlijk voormalige NLP (neuro linguïstisch programmeren) trainers en leraren die beweren de strategieën en succesfactoren gemodelleerd te hebben van diegenen die succesvol zijn in het leven. Ze gebruiken nu de ‘Law of Attraction’ om ons te vertellen dat alles in het universum van het fysieke tot het mentale domein, in feite een vibratie is. Onze eigen gedachten en emoties zijn ook vibraties die gelijksoortige vibraties aantrekken. Met andere woorden, we creëren onze eigen werkelijkheid en ontvangen precies dat wat we geloven dat waar is. Het is een vicieuze cirkel, wat we geloven keert steeds weer naar ons terug. Zo werkt het als een bevestiging die alleen maar onze huidige overtuiging sterkt. Uitgaande van een negatieve houding blijven mensen hangen in een zich herhalend patroon dat hen alleen maar meer en meer pijn bezorgt. Indien we willen loskomen van het repeterende gedrag wat ons pijn doet, dat moeten we niet onze aandacht richten op wat niet willen, maar in plaats daarvan ons focusseren op wat we wel willen!

Nieuwe goeroes van de kracht van de menselijke geest leren zakenlui om zaken op een geheel nieuwe manier te doen. Ze vertellen hen om zich te ontdoen van de oude last van het darwinisme, het geloof dat het zakendoen alleen maar gaat over competitie en het overleven van de sterkste. In plaats daarvan wordt zakenlui geleerd om hun positieve intentie, focus en bewustzijn op hun doelen te richten en te zien hoe de magie toeslaat, want het universum zal overvloedige mogelijkheden aanbieden aan hen die op de juiste manier gevraagd hebben.
(4)

We leven in een zeer bijzondere tijd, een tijd van grote veranderingen. Het is net alsof we in een tijdscapsule leven die zich snel ontvouwt in dit speciale tijdperk van de menselijke geschiedenis. Er is een lawine aan kennis beschikbaar sinds het ontstaan van het internet die onze ontwikkeling enorm aanjaagt. Achteraf gezien lijkt het geen toeval dat we moesten ontwikkelen tot een technologisch en wetenschappelijk besef voordat een nieuwe spirituele bewustwording kon ontstaan. Veel bronnen beweren dat de mensheid hulp heeft ontvangen vanuit  de spirituele dimensies en van buitenaardsen om tot een punt te komen waar we rijp genoeg zijn om een kwantumsprong in bewustzijn te kunnen maken. In dit opzicht hebben we de gechannelde werken ontvangen van de ‘Law of One’, van Seth, de ‘Law of Attraction’, en ‘A Course in Miracles’.
Andere hulp die we ontvangen hebben zijn de graancirkels. Door ons verleden te bestuderen vallen veel stukjes van de puzzel nu in elkaar en het lijkt erop dat de Ouden ons aanwijzingen achtergelaten hebben over de galactische uitlijning van 2012. De oude 2012 voorspellingen van de Maya’s, de voorspellingen van de Inca’s, de Hopi-indianen, Nostradamus, Edgar Cayce, Jezus en vele anderen voorspelden dat een mondiale verschuiving in bewustzijn zou plaatsvinden rond deze tijd, na een tijd van beproevingen. Smelyakov, Karpenko en Terence McKenna hebben ons aanwijzingen geven dat onze evolutie plaatsvindt in fractalrepetities van de Gulden snede-ratio. De tijd zelf zou naar een eindpunt spiraliseren dat  correspondeert met de  Maya-voorspellingen voor het jaar 2012. Zou het kunnen zijn dat onze evolutie inderdaad voortgetrokken wordt naar de toekomst in plaats van geduwd te worden vanuit het verleden, zoals de chaostheorie suggereert? En dat de fractalattractor van onze evolutie samenvalt met de galactische uitlijning tijdens de winterzonnewende van 2012 en de eindtijd van de Maya Lange-Tellingkalender?
 
Als er ooit een verschuiving in wereldwijd bewustzijn zou moeten plaatsvinden op deze planeet zoals voorspeld, dan geloof ik dat hier en nu de tijd daar is!

De Maya’s waren er duidelijk over dat voorafgaand aan deze verschuiving de aarde vele grote catastrofen zou doorstaan. Deze catastrofen zullen werken als een katalysator die de bewustzijnsverandering zal initiëren. In tijden van moeilijkheden, vergeten mensen hun verschillen en komen samen en verenigen zich. De globalisering heeft de wereld in een groot dorp veranderd zodat we niet langer kunnen negeren wat in afgelegen delen van de wereld gebeurt; het nieuws wordt in enkele minuten wereldwijd uitgezonden. Het probleem van de globalisering is dat lokale economieën nu zwaar afhankelijk zijn van de wereldeconomie; onrust waar ook ter wereld draagt het potentieel in zich om onze lokale economieën te verstoren. De economische ontwikkeling van China is een serieuze bedreiging voor de werkgelegenheid in alle Westerse landen. Naties zijn niet langer in staat om alle milieuproblemen waar ze voor staan zelf op te lossen. De oorlog tegen terrorisme kan niet gewonnen worden indien we het kernprobleem niet herkennen - onze foute ‘hullie en zullie’ redenering, de foutieve overtuiging dat wij aan de ‘juiste’ zijde staan van de ‘as van het kwaad’. Al deze ontwikkelingen, inclusief de natuurrampen zoals de Aziatische tsunami en de overstromingen van New Orleans, zullen de mensheid dwingen zich te verenigen en als een eenheid op te treden.

We moeten onze foutieve darwinistische overtuiging in afscheiding en ‘overleving van de sterkste’ laten varen. Als we niet in staat zijn om de onderlinge verbanden te zien in de schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen in de wereld, en de eenheid in alles herkennen, zal er niemand van ons overblijven om de uitdagingen waar de wereld in de nabije toekomst voor komt te staan, te overleven.

Dit boek is mijn poging om de vele geweldige dingen die wetenschappers ontdekt hebben die onze eenheid onderstrepen, te delen. Waarschijnlijk bent u ofwel uiterst verwonderd, of u gelooft ondertussen helemaal niets meer van het onderwerp van dit boek. Voor mij persoonlijk geldt dat ik zeer hoopvol ben geworden over een nieuwe toekomst van de mensheid. Ik heb altijd gevonden en geloofd dat de wereld waarin we leven niet Gods wil kan zijn. Ik kwam er uiteindelijk achter dat Zijn en onze wil niet los staan van elkaar. We hebben de mogelijkheid en de kracht in ons om een heldere nieuwe toekomst voor onze kinderen te scheppen, een tijd van vrede en begrip, een ware Hemel op aarde.

Omdat de meerderheid zich niet bewust is van de veranderingen die aanstaande zijn, zullen de voorspellingen uit het verleden wanneer ze uitkomen ons totaal verrassen, precies zoals het ook voorspeld is!

Mattheüs 24: 37-39  En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Misschien heeft dit boek u verrast?
Als dit het geval is, wil ik dat u dit ter overweging meegeven:

Alle waarheid gaat door drie stadia:

Ten eerste wordt het bespot
Ten tweede wordt er krachtig tegen verzet
Ten derde wordt het geaccepteerd als vanzelfsprekend!

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

 

 

 

Vorige         Volgende


Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl