2012 het jaar van de grote omwenteling?

 

Origineel

 

 

Nooit eerder in onze geschiedenis volgen ontwikkelingen zich in zo’n sneltreinvaart op als in deze tijd. In de afgelopen eeuw hebben we een enorme versnelling gezien van zowel maatschappelijke als technologische ontwikkelingen. We staan er niet bij stil dat onze GSM telefoon die ons via satelliet met beeld en geluid verbindt, ons aansluit op het Internet, onze zakagenda mobiele camera en stereo tegelijkertijd is en ons daarnaast ook nog eens aan het einde van de dag via GPS veilig naar huis koerst, een technisch vernuft is van technologieën die pas in de jaren negentig het daglicht zagen.

De personal computer stamt uit 1981, de kleuren TV uit 1976 en de eerste zwart wit TV uitzending in Nederland vond plaats in 1951. Wanneer we bedenken dat Guglielmo Marconi in 1899 als eerste ter wereld een radioverbinding tot stand bracht tussen Engeland en Frankrijk en het vervolgens nog 26 jaar duurde alvorens de eerste Nederlandse radio uitzending in 1919 de ether in gezonden werd, dan krijgen we enig gevoel over het razendsnelle tempo van de enorme technologische innovaties van Internet, GPS en GSM in het afgelopen decennium.

We zien dus een enorme technologische ontwikkeling in de afgelopen honderd jaar waarbij het tempo van deze technologische innovatie nog steeds toeneemt. Ook de wetenschap die deze technologische ontwikkeling mogelijk maakt heeft een duizelingwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe wetenschappelijke kennis wordt dagelijks snel via het Internet wereldwijd gepubliceerd waar vroeger maanden of soms jaren voor nodig waren om nieuwe kennis te verspreiden.
 
Al deze ontwikkelingen hebben echter ook een schaduwzijde in de vorm van de enorme ecologische schade die aangericht wordt aan onze planeet om deze technologische revolutie mogelijk te maken. Mondiaal zijn er de schadelijke gevolgen van ontbossing, vervuiling van lucht en water en de klimaatsveranderingen die onze nabije toekomst bedreigen. De klimaatsveranderingen hebben begin dit jaar een enorme wereldwijde politieke aandacht gekregen door de publicatie op 2 februari van het rapport van de ‘Intergovermental Panel on Climate Change’ (IPCC) waarin de opwarming van de aarde wordt toegeschreven aan de door menselijk handelen veroorzaakte CO2 emissies. Het tweede rapport dat uitkwam op 6 april is zowaar nog somberder van toon en spreekt van het uitsterven van 30 procent van alle diersoorten bij een globale opwarming van slechts 2 tot 3 graden. Er lijkt zich een ware mondiale bewustzijnsverandering te voltrekken na publicatie van deze IPCC rapporten die nu eindelijk leidt tot actie.

Ook Al Gore’s kruistocht tegen de klimaatsveranderingen met zijn spraakmakende documentaire ‘An Inconvenient Truth’ lijkt de politieke weg vrij gemaakt te hebben tot het wereldwijd terugdringen van het broeikaseffect.

 

Chaospunt

In zijn boek ‘Het Chaospunt – De wereld op een tweesprong’ legt Ervin Laszlo uit dat de huidige ontwikkelingen in de wereld naar een chaotische climax punt zullen leiden. Emeritus hoogleraar Ervin Laszlo is een systeem theoreticus en fysicus, was actief in diverse adviesorganen voor de Verenigde Naties en is oprichter van de Club van Boedapest, een zuster organisatie van de Club van Rome.

Volgens Laszlo zijn de utopische economische groeimodellen die uitgaan van een oneindige groei en de daaraan gekoppelde evenredige vraag naar grondstoffen en energie onrealistisch. De economische groei staat op gespannen voet met de groeiende overbevolking, de snelle afbraak van ecologische systemen en de toenemende klimaatsveranderingen. Hierdoor is een wereldwijde trendbreuk onvermijdelijk nu we in hard tempo afstevenen op wat Laszlo het chaospunt noemt.

Laszlo baseert deze conclusie op basis van zijn inzichten in de fysica van de Chaos theorie. Chaos theorie bestudeert het gedrag van complexe systemen zoals de gedragingen van het weer, populatie groei, beurskoersen etc. Deze systemen lijken zich in eerste instantie volstrekt willekeurig te gedragen maar Chaos theorie laat zien dat er in werkelijkheid een ‘verborgen’ orde schuilgaat achter het schijnbaar chaotische gedrag van elk systeem.

Uiteindelijk zal een chaotisch systeem een trendbreuk doormaken. Het systeem wordt instabiel en neigt naar een nieuwe toestand. Hierbij zijn er twee mogelijkheden; het kan vervallen tot een blijvende instabiele toestand (chaos), of het systeem herorganiseert zich tot een nieuwe stabiele toestand maar nu met een beter en hoger organisatie niveau!

Volgens Laszlo staat onze beschaving als chaotisch systeem voor een dergelijke tweesprong. Het voortbestaan van onze beschaving staat op het spel. Ofwel we vervolgen onze heiloze weg van afbraak en verval met alle rampzalige gevolgen van dien, ofwel we evalueren door de dreiging van deze onheilspellende toekomst als mensheid pijlsnel naar een nieuw bewustzijnniveau waardoor een ramp wordt afgewend.

Volgens Laszlo hebben we echter niet lang meer, in 2012 bereiken we dit chaospunt. Het is een ‘point of no return’ waar geen terugkeer van mogelijk is en ons lot bezegeld lijkt. Het is opvallend dat Laszlo het jaar 2012 aanmerkt omdat dit ook het jaar is dat de Maya kalender afloopt. De Maya zijn een Midden-Amerikaanse indianen stam die voorspellingen over het einde van een tijdperk en het binnengaan van een nieuwe tijd gekoppeld hebben aan het aflopen van hun kalender in 2012. Volgens de Maya gaat de aarde nu door een uitzuiveringperiode heen om zich in 2012 te vernieuwen. Volgens Laszlo’s eigen zeggen werd hij pas na de ontdekking van zijn chaospunt op de hoogte werd gesteld van deze oude Maya voorspellingen.

 

De I Ching en 2012

Een andere bron die verwijst naar een nieuwe tijd in 2012 is de I Ching, het oude Chinese boek der veranderingen ook wel het orakelboek genoemd. De I Ching komt voort uit de Chinese filosofie die stelt dat in het universum twee tegengestelde energieën werkzaam zijn; een vrouwelijke Yin energie en een mannelijke Yang energie. Volgens de Chinese wijsheid zijn alle manifestaties in onze fysieke wereld het resultaat van deze Yin en Yang energieën. Het universum dat uit eenheid is ontstaan evalueert als gevolg van een steeds verder gaande differentiatie van Yin en Yang energie. Deze gepolariseerde energieën die ontstaan zijn uit eenheid, scheppen een wereld vol dualiteit maar blijven eeuwig streven om de eenheid te hervinden waaruit ze ontstaan zijn. Vandaar dat een teveel aan Yin energie uiteindelijk gecompenseerd wordt door Yang energie en omgekeerd. In de I Ching vinden we deze wisselwerking tussen Yin en Yang energieën symbolisch terug in de vorm van 64 hexagrammen. De hexagrammen stellen de verschillende energie balansen voor tussen Yin en Yang.

In een trancevisioen zag Terrence McKenna auteur van ‘The Invisible Landscape’ (1975) hoe de I Ching mathematisch ontleedt kon worden. Door dit visioen ontdekte hij dat er inderdaad een wiskundige fractal functie ten grondslag lag aan de 64 hexagrammen van de I Ching. Deze fractal beschrijft de overgangen van het ene hexagram in het andere. De betekenis hiervan is dat deze wiskundige functie ‘noviteiten’ ofwel grote veranderingen in onze wereld als functie van de tijd beschrijft. De I Ching zou de veranderingen in de menselijke evolutie weergeven als ware het een eb en vloed beweging van Yin en Yang energieën. McKenna noemde deze golfbeweging de tijdsgolf van veranderingen, in het engels de ‘Timewave’.

De ‘Timewave’ kan als grafiek weergegeven worden waarbij de noviteit uitgezet wordt als functie van de tijd. Hoe lager de ‘noviteitwaarde’ hoe groter de verandering in onze evolutie op een bepaald moment. De Timewave functie wordt geijkt door deze te koppelen aan herkenbare belangrijke historische gebeurtenissen zoals de detonatie van de eerste atoombom, die duidelijk als een dip in de grafiek te herkennen is.

.
De Timewave Zero beschrijft de gehele evolutie

Vreemd genoeg convergeert de Timewave naar een eindtijd, vandaar dat de Timewave ook wel de Timewave Zero wordt genoemd (zie boven). Bij het naderen van deze eindtijd neemt zowel de frequentie als de intensiteit van de veranderingen enorm toe. Onze evolutie convergeert kennelijk naar een climax waarbij de veranderingen maximaal zullen zijn. De eindtijd die McKenna ontdekte met de Timewave was 17 november 2012. Toen hij er jaren later achter kwam dat de Maya kalender eindigt op 21 december 2012 heeft hij alsnog zijn theorie in 1993 aangepast en de eindtijd van zijn Timewave 34 dagen naar achter geschoven zodat deze nu samenvalt met het aflopen van de Maya kalender.
 

.
Timewave noviteit theorie Terrence McKenna
Periode december 2006 – december 2012

De tempoversnelling van veranderingen die we zien in onze laatste eeuw en met name in het laatste decennium vinden we terug in de Timewave. Volgens de Timewave stevenen we af op wat ook wel een singulariteit wordt genoemd, een unieke gebeurtenis waarbij de veranderingen maximaal zullen zijn. Deze singulariteit van de Time Wave valt dus samen met het einde van de Maya kalender en valt in hetzelfde jaar als Ervin Laszlo’s chaospunt!
 
Interessant om te vermelden is dat er onlangs een artikel verscheen in Prana nr 159 van Drs. Karen Hamaker-Zondag getitelt ‘I Tjing, Jung en chaostheorie’ waarin er een duidelijk verband geschetst werd tussen de I Ching en de chaostheorie waarop Laszlo zijn chaospunt gebaseerd heeft. Moderne wetenschap en oude wijsheid komen nu we het chaospunt naderen kennelijk bijeen met dezelfde boodschap.
 

De 2012 tijdspiraal

Een vierde aanwijzing dat 2012 een bijzonder jaar zou kunnen betekenen in onze evolutie is afkomstig uit het werk van professor Sergey Smelyakov. Smelykov is een wiskundige en astroloog die het grootste gedeelte van zijn academische werk onderzoek pleegt naar de verschillende astronomische cycli in relatie tot mens en natuur. Smelyakov is afkomstig uit de Oekraïne, en wordt geïnspireerd door het esoterische werk van zijn landgenote de theosoof Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) die door velen als de grondlegster van de New Age beweging wordt gezien.

Aangezet door aanwijzingen in haar werk zocht Smelyakov naar de Fibonacci reeks en Gulden Snede ratio’s in de astronomie, natuur, mythologie en de artefacten uit de oudheid. Hij vond deze terug in o.a. de zonnevlek cyclus, de Grote Piramide, de Ankh, maar ook in de Maya kalender. Met name zijn studie naar de evolutionaire tijd in relatie tot de Maya kalender leverde hem bekendheid op met zijn zogeheten ‘Auric Time Scale’ (Gulden Tijd Schaal) of ATS theorie. De ATS theorie lijkt veel op de Timewave. In plaats van noviteiten spreekt de ATS theorie echter over bifurcatie punten, ofwel aftakkingen of tweesprongen in onze evolutie. Op iedere tweesprong maken we een volgende stap in onze evolutie die ofwel ten goede ofwel ten kwade kan zijn, hierover doet de ATS theorie geen uitspraak. De tijdsduur tussen twee bifurcatie punten wordt naarmate we vorderen in de tijd steeds korter om precies te zijn een Gulden Snede factor (bij benadering 0.618) korter t.o.v. de vorige periode. De Gulden Snede tijdschaal of ATS overlapt met de Maya kalender en loopt daarom van 11 augustus 3114 v Chr. tot aan het einde van de Maya kalender op 21 december 2012.

Deze laatste datum is tevens het laatste bifurcatie punt van de ATS theorie en valt dus in het jaar van het chaospunt of de cruciale tweesprong van Ervin Laszlo. Omdat de tijdsduur tussen opeenvolgende bifurcatie punten steeds korter wordt naarmate we het einde van de Maya kalender naderen in 2012 voorspelt de ATS theorie een implosie van de evolutionaire tijd. Het tempo van ontwikkelingen zal steeds sneller gaan om uiteindelijk te imploderen. Net als de Timewave zien we dus bij de ATS theorie dat ontwikkelingen zich versnellen en naar een climax zullen leiden op 21 december 2012 waarbij de verandering maximaal zal zijn. Het lijkt of we een enorme sprong gaan maken in onze evolutie op een schaal die nooit eerder is voorgekomen.

 

Tijd van veranderingen

In oktober 2006 kwam ik met professor Smelyakov in contact en stelde een verbetering voor aan zijn ATS theorie. Dit leidde uiteindelijk tot een vernieuwde publicatie van zijn ATS theorie (Smelyakov, Stray, Wicherink, november 2006). Na aanpassing van de standaard ATS theorie werd het mogelijk om een ATS calculator te ontwikkelen die de precieze tijdstippen van deze bifurcatie punten kan berekenen.

.
ATS calculator berekent bifurcatie punt 14

Het toeval wilde dat precies in de maand van deze aanpassing van de ATS theorie het volgende bifurcatie punt zich aandiende en wel op 22 november 2006. Dit bifurcatie punt was het veertiende bifurcatie punt sinds het begin van de Maya kalender in 3114 v. Chr! Opmerkelijk was dat ook de Timewave een belangrijkste noviteit voor 2006 berekende en wel voor 3 november 2006! Daarnaast stelde Maya deskundige Carl Johan Calleman 24 november 2006 vast als de dag van het begin van een positieve ommekeer. Calleman baseerde zijn uitspraak op basis van de Maya kalender en noemde deze dag de ‘Vijfde Dag van de Galactische Onderwereld’.

Time Wave Zero November 2006
Timewave 3 november 2006 als belangrijkste gebeurtenis in 2006

Het is opmerkelijk hoe drie verschillende en onafhankelijke bronnen, de ATS theorie, de Timewave en de Maya kalender (volgens Calleman) een belangrijke gebeurtenis voor de maand november 2006 voorspelden.

De maand november 2006 werd gekenmerkt door de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen waarbij president George Bush een vernietigende nederlaag kreeg te verwerken in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De wens van de meerderheid van de Amerikaanse bevolking om het Amerikaanse neoimperialistische en agressieve Irak beleid te herzien, kreeg hierdoor een positieve stimulans. Het is opmerkelijk dat bifurcatie punt 13 van de ATS theorie samenviel met de aanvang van de oorlog tegen Irak en het nieuwe bifurcatie punt 14 leek nu samen te vallen met een verandering in het beleid ten aanzien van Irak.

Echter in plaats van zijn beleid te herzien en zijn troepen terug te trekken uit Irak zoals de uitdrukkelijke verkiezingsuitslag afdwong, koos George Bush ervoor om de intensiteit van zijn oorlog juist op te voeren en 20.000 man extra naar de Golf te sturen. We staan aan de vooravond van een mogelijke uitbreiding en nieuw conflict met Iran waarbij de Amerikaans - Britse propaganda machine wederom volop via de VN en andere kanalen de politieke druk op Iran opvoert.

Het lijkt erop of dezelfde strategie als in de aanloop van de oorlog tegen Irak gevolgd wordt. De verdachtmakingen tegen Iran zijn op zijn zachts gezegd twijfelachtig.
Steeds meer mensen wereldwijd beginnen dan ook te twijfelen aan deze Westerse oorlogszuchtige intenties. Ook bij de ware toedracht rond 911 die de aanleiding vormde voor het Irak debacle worden steeds meer vraagtekens geplaatst. Nog slechts 16 procent van de Amerikanen gelooft dat hun regering hen de waarheid heeft verteld over de gebeurtenissen rond 11 september 2001. Terwijl in Amerika nu een onderzoek gestart wordt naar alle feiten die aanleiding waren voor een oorlog tegen Irak, houdt de Nederlandse regering halsstarrig een vergelijkbaar onderzoek tegen.

Een nieuw conflict met Iran kan eenvoudig escaleren tot een nieuwe wereldoorlog. Deze geldverslindende oorlogen brengen bovendien de Verenigde Staten naar de financiële afgrond. Landen als China en India hebben de koers van de dollar lang kunstmatig in stand gehouden, maar willen nu van hun dollars af. De val van de dollar lijkt onvermijdelijk op termijn en zal gepaard gaan met een wereldwijde recessie. Daarbij komt dat de klimaatsveranderingen op korte termijn een grotere bedreiging vormen voor onze toekomst dan de kunstmatig aangewakkerde angst voor terrorisme. Al met al bezien worden de Maya voorspellingen van een mondiale bewustzijnomslag hierdoor niet alleen waarschijnlijker maar ook absoluut noodzakelijk voor ons voortbestaan! We zullen een andere koers moeten gaan varen.

Alle voortekenen wijzen er dan ook op dat we in de vijf jaar die resten tot 2012 grote mondiale veranderingen gaan zien die uiteindelijk tot een grote omslag en massaal ontwaken van de mensheid kan leiden. Het jaar 2012 zal niet het ‘einde der tijden’ betekenen zoals ze velen vrezen, maar juist het begin van een nieuwe tijd.

 

Dit artikel verscheen in Spiegelbeeld 15e jaargang nr 6. juni 2007

Spiegelbeeld juni 2007

Meer over deze onderwerpen valt te lezen in mijn boek ‘Ontheemde Zielen Ontwaken’ dat gratis te downloaden is van mijn website.

Referenties:

Terrence McKenna
The invisible landscape


http://www.ipcc.ch/
http://nl.wikipedia.org/wiki/I_Ching
http://fusionanomaly.net/timewavezero.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_theory
http://phoenix.akasha.de/~aton/TG2006.html
http://2012.com.au/Fifth_day_Nov24-2006.html
http://www.astrotheos.com
http://www.soulsofdistortion.nl/ATS.html

 

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl